A honlap megtekintéséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért
elkészítette az alábbi Adatkezelési tájékoztatót, amely az Adatkezelő hivatalos
honlapján is elérhető.
1.1 A tájékoztató személyi hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre
vonatkozik, akiknek az adatait, az Adatkezelő honlapjának és közösségi
oldalának látogatása kapcsán az Adatkezelő kezeli.
1.2 A tájékoztató tárgyi hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő adott témához kapcsolódó
adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú
érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon.
2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő: Creado Hungarica Kft.
székhely: 9982 Orfalu Fő u. 15.
e-mail: support@creado2.hu
cégjegyzékszám: Cg.18-09-110911
képviseli: Goda Gyula ügyvezető
adószám: 23825127-2-18
adatvédelmi felelős neve: Szűcs Orsolya
adatvédelmi felelős elérhetősége: +36707752228
(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy)

3. JOGSZABÁLYOK, ELVEK
3.1 Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötik az
Adatkezelőt

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 2 /
● GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS
A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről)
● Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására
kiadott jogszabályok
● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
3.2 Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük
● Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és
ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére
alkalmas.
● Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel
munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott
adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
4. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely
információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);
„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat
vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az
álláshirdetésre jelentkező személy)
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált
vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 3 /
„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében
(megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes
adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
5.1 A honlap megtekintése
5.1.1 Automatikusan rögzített adatok
Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön
eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP
cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a
látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az
internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a
honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a
rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat
kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk,
szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és
statisztikai célokra.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika
készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a
hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések
forrásának megállapítására is.
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 4 /
kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.
5.1.2 Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák
Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a
mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a
későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok
cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos
információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési
adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a
látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a
felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása
érdekében.
Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookiekat (sütiket)?
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a
látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani.
Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével
állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen
cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző
beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen
elutasíthat minden cookiet. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy
mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további
tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap
bizonyos funkcióiról.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés céljai:
1. A felhasználói élmény fokozása a személyes beállítások tárolása által
● A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével
beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi
beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
2. Anonim statisztikai napló
● Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli
(anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk,

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 5 /
hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és
információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb
személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges
céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány
látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük. Az
előzőekben bemutatott célra a következő szolgáltatók elemző eszközeit
és a hozzájuk kapcsolódó cookie-kat használjuk:
o „Google Analytics”: A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos
irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti
el:
▪ https://policies.google.com/privacy?hl=hu

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=hu
▪ https://www.google.com/safetycenter/everyone/start/

Az adatkezelés időtartama:
A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és
“maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a
böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.
● A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy
mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja
az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt
jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie
az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a
felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés
megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
● A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is
tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-
k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A
maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés
révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a
felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank,
webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik
önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló
adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó
azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a
felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, tehát előfordulhat, hogy
valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy
webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik
személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet
az adott felülethez az eredeti felhasználó nevében.

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 6 /
5.1.3 Közösségi hálózati cookie-k
Honlapunkon néhány esetben közösségi hálózatok funkcióit is megtalálja.
Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, melyek képesek a cookie-k
olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok cookie-jainak az Ön
eszközén való elhelyezésére. Ezen cookie-k lehetővé tehetik a személyre szabott
reklámok küldését.
Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a cookie-khoz és az általuk
begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk Önt tájékoztatni
ezekről az elemekről, és használatukhoz az Ön engedélyét kérni.
A fentiek alapján a következő szolgáltatók közösségi cookie-jai jelenhetnek
meg a honlapon:
● Facebook – A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és
szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el:
o https://www.facebook.com/policies/cookies/
o https://www.facebook.com/about/privacy/update
● Linkedin
o https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
o https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy
● Youtube
o https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-
guidelines

5.1.4 Hivatkozások és linkek
A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő
üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs
semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és
biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön
által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az
adatait bármilyen formában megadná.

Facebook
Elérhetőek vagyunk a Facebookon ………. néven.
A ………………… oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook
felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és
az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve
az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon
megjelenő híreket.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 7 /
Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a
termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok
küldése.
Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön
hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található
adatvédelmi irányelvek és szabályzatból,
a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphat.

Az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: emailben a
support@creado2.hu email címre.
6. AZ ÖN JOGAI
Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg.
Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi
elérhetőségek egyikén:
cím: 9982 Orfalu Fő u. 15.
e-mail cím: support@creado2.hu
Azonosítás
A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön
személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a
kérését.
A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére –
szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi
elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van
lehetősége más módot kérni.
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk
Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a
kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két)
hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn
belül tájékoztatjuk Önt.

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 8 /
Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy
hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a
kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés
teljesítését.
Visszavonhatja hozzájárulását
Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor
visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló
értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül az Ön személyes
adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.
Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:
✓ Mi a célja?
✓ Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
✓ Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
✓ Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
✓ Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
✓ Kitől kaptuk az Ön adatait?
✓ Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai
felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen
logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
✓ Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik
ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak
bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
✓ Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az
adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy
hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 9 /
Kérhet személyes adatai törlését
Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:
● A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
kezeltük;
● A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
● Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen
kezeljük;
● Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
● a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
● a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
● közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
● Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes
adatok pontosságát
● Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
● Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
● Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival
szemben.
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 10 /
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait
(adathordozhatósághoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható
formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk,
amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az
Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen
Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:
● Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
● Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:
● Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek
keretében a profilozás ellen is tiltakozhat); Ebben az esetben a személyes
adatokat töröljük
● A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat
töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 11 /
Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a
profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya (GDPR 22.
cikk), amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.
A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:
● szerződés megkötése vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése
érdekében szükséges;
● meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít;
● vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is emberi beavatkozást a
folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

Jogorvoslati lehetőségek
6.1.1 Panaszt tehet a NAIH-nál
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése
ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni
Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.1.2 Bírósághoz fordulhat
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése
ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön
Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 12 /
nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége
érdekében beavatkozhat.
A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII.
Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra
vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.
6.1.3 Kártérítés és sérelemdíj
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy
az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető.
Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő.
7. ADATBIZTONSÁG
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és
technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az
adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantáljuk.
A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel,
titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma
esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen
teszteljük a biztonság garantálása érdekében.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből
erednek.
Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi
utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől
való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
8. ADATFELDOLGOZÓK

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Verziószám: 1.0 Oldal: 13 /
Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
Tevékenység Név / Cégnév Székhely
Szerver / honlap
üzemeltetője Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1097 Budapest,
Könyves Kálmán körút
12-14.